Najważniejsze akty prawne

Badania profilaktyczne – wstępne, okresowe i kontrolne

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy 
  • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r o służbie medycyny pracy 
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy 

 

Badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych 

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

 

Badania kierowców, kandydatów na kierowców

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy 

 

Szczepienia ochronne – zalecane przy wykonywaniu niektórych prac 

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie wykazu rodzajów czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności

 

Badanie osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek i osób z nimi współpracujących, ale na podstawie innej umowy niż stosunek pracy 

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie sprawowania przez służbę medycyny pracy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad osobami objętymi tą opieką na swój wniosek
Najważniejsze akty prawne